Zarząd Samorządu Uczniowskiego Rok szkolny 2019/2020

 

Przewodniczący:    Mateusz Bardjan
Zastępca:  Zuzanna Pliś
Skarbnik:  Karolina Kłosowska
Sekretarz:  Igor Sroczyk
Członkowie:  Bartosz Cisek, Błażej Babiarz

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego...

 

 

Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego 2018/19

We wtorek 25 października 2018 r. odbyły się w naszej szkole wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Na sześć stanowisk kandydowali:

Dawid Cisek – 5A

Adam Kuźniar – 5B

Natalia Skoczylas – 6A

Emilia Pelc – 6B

Kamil Kus – 7B

Karolina Frączek – 8A

Szymon Panek – 8B

Wyniki głosowania ogłoszono na specjalnie zwołanym apelu szkolnym.

Zgodnie z ilością głosów przydział funkcji był następujący.

Przewodniczący – Karolina Frączek

Zastępca przewodniczącego – Szymon Panek

Skarbnik – Kamil Kus

Sekretarz – Emilia Pelc

I członek – Dawid Cisek

II członek – Adam Kuźniar

Mamy nadzieję, że nowo wybrany Zarząd Samorządu Uczniowskiego będzie owocnie pracował na rzecz społeczności naszej szkoły.

 

Plan Pracy SU na rok 2017/2018

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego powstał w oparciu o dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie. Jest on ściśle skorelowany z nadrzędnymi dokumentami normującymi pracę szkoły, a zwłaszcza ze Statutem Szkoły. Jest pochodną propozycji zgłaszanych przez uczniów w toku spotkań z przedstawicielami samorządów klasowych, które odbywać się będą w ciągu całego roku szkolnego. Plan pracy na rok 2017/2018 uwzględnia wnioski z pracy z roku ubiegłego. Nadrzędnym celem pracy Samorządu Uczniowskiego jest wdrażanie uczniów do aktywnej, twórczej pracy, tak by praca ta stanowiła pole obywatelskiego wychowania.

 

Samorząd Uczniowski realizuje także zadania zawarte w planie wychowawczym i profilaktycznym szkoły. Szczególnie zwraca uwagę na:

 • Znajomość przez dzieci swoich praw i obowiązków
 • Kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania
 • Dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo w szkole
 • Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w salach lekcyjnych, na korytarzach, na terenie szkoły i poza nią
 • Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów po przez

wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte samodzielnie zadania

 • Tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych
 • Tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami
 • Podtrzymywanie tradycji

 

 

TERMIN

ZADANIE

FORMY REALIZACJI

ODPOWIE-

DZIALNY

Wrzesień

Wybory do SU

- wybory rad klasowych i przedstawicieli do zarządu SU

- wybory opiekuna SU

Opiekun SU

Opracowanie Planu Pracy SU.

- zebranie SU

- wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli SU do planu pracy

- ustalenie harmonogramu zadań SU i określenie ich terminów

- przedstawienie Planu Pracy SU dyrektorowi szkoły

Opiekun SU

Paździer-

nik

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

- wręczenie zaproszeń dla emerytów na uroczystość DEN,

- wręczenie kwiatów i życzenia dla wszystkich pracowników szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Zarząd SU

Opiekun SU

Listopad

Obchody Święta Niepodległości

Udział przedstawicieli SU w uroczystościach szkolnych.

Opiekun SU

Andrzejki w naszej szkole

Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów i zabaw andrzejkowych dla uczniów klas I-III.

Zarząd SU

 

 

Zorganizowanie dyskoteki dla uczniów klas IV – VII.

 

Grudzień

Spotkanie opłatkowe

- przygotowanie i wręczenie zaproszeń dla emerytów

- pomoc w organizacji imprezy

Opiekun SU

Styczeń

Zabawa Choinkowa

- pomoc w organizacji zabawy Choinkowej

- dekoracja sali

Opiekun SU

Luty

Walentynki

- poczta Walentynowa – przygotowanie skrzynki na kartki, dostarczenie poczty

Zarząd SU

Marzec

Dzień Kobiet

- wręczenie kwiatów wszystkim paniom w szkole

Zarząd SU

Pierwszy Dzień Wiosny

- współpraca w organizacji jego obchodów

Zarząd SU

Kwiecień

Wielkanoc

- organizacja kiermaszu ozdóbek wielkanocnych

Zarząd SU

Maj

Święto Konstytucji 3 Maja

- pomoc w organizacji obchodów

Zarząd SU

Czerwiec

Dzień Dziecka/Dzień Sportu

- pomoc w organizacji imprezy

Zarząd SU

Czerwiec

Zakończenie roku szkolnego

- pomoc w organizacji imprezy

Zarząd SU

 

Podsumowanie pracy SU za rok szkolny 2017/2018

- podsumowanie działalności i przygotowanie sprawozdania,

- opracowanie wniosków do pracy na następny rok

Zarząd SU,

Opiekun SU

 

Prace w ciągu roku szkolnego:

- organizowanie zebrań Samorządu Uczniowskiego,

- współpraca z Radą Pedagogiczną (opiniowanie zmian w WSO, udział w posiedzeniach klasyfikacyjnych, wyrażanie opinii o uczniach do kar i nagród),

- prowadzenie gazetki ściennej Samorządu Uczniowskiego,

- udział w akcjach charytatywnych,

- opieka nad uczniami wchodzącymi w skład pocztu sztandarowego w SP nr 1,

- organizowanie i rozwijanie działalności kulturalnej i pomoc przy organizowaniu: dyskotek, akademii, konkursów, wycieczek oraz akcji społecznie użytecznych (sprzątanie świata, zbiórki makulatury i nakrętek),

- pomoc w organizowaniu oraz inicjowanie imprez o charakterze sportowym,

- przygotowanie sprawozdań za działalność (jedno w półroczu).

Nowy Zarząd Samorządu Uczniowskiego

ZARZĄD

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

 

PRZEWODNICZĄCY:

MATEUSZ DYRDA

 

ZASTĘPCACA PRZEWODNICZĄCEGO:

SZYMON PANEK

 

SEKRETARZ:

KAROLINA FRĄCZEK

 

SKARBNIK:

BARTŁOMIEJ WOJAK

 

 

CZŁONEK I:

PATRYK ŚWIĄTONIOWSKI

 

CZŁONEK II:

IGOR SROCZYK

 

 

Wybory do Zarządy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018

 

 

 

W czwartek 25 września 2017 r. odbyły się w naszej szkole wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Na sześć stanowisk kandydowali:

4A – Maja Babiarz

4B – Igor Sroczyk, Szymon Buszta

5A – Franciszek Dec, Dawid Sobuś

5B – Bartłomiej Wojak, Oliwia Cisło

6A – Patrycja Matuła

6B – Kacper Pliś, Dominik Pieńczak

7A – Mateusz Dyrda, Karolina Frączek

7B – Szymon Panek, Patryk Świątoniowski

Kandydaci przeprowadzili kampanię wyborczą, przekonując na rozwieszanych plakatach do zagłosowania właśnie na nich. Wybory przeprowadzono na godzinach wychowawczych. Na kartce można było zakreślić tylko jedno nazwisko. Uczniowie kolejno wrzucali kartki do urny. Komisja złożona z przedstawicieli klas VII policzyła głosy po zamknięciu „lokalu wyborczego”. Wyniki głosowania ogłoszono na specjalnie zwołanym apelu szkolnym.

Zgodnie z ilością głosów przydział funkcji był następujący.

Przewodniczący – Mateusz Dyrda (40 głosów)

Zastępca przewodniczącego – Szymon Panek (37 głosów)

Sekretarz – Karolina Frączek (33 głosy)

Skarbnik – Bartłomiej Wojak (18 głosów)

I członek – Patryk Światoniowski (11 głosów)

II członek – Igor Sroczyk (11 głosów)

Atmosfera podczas wyborów była bardzo dobra, a nasi uczniowie, zwłaszcza ci młodsi, przejęci swoja rolą. Również komisja licząca głosy „wyborców” zachowała pełen profesjonalizm, nie ujawniając przedwcześnie wyników.

W przypadku pozostałych kandydatów głosy rozłożyły się następująco.

Maja Babiarz – 9

Szymon Buszta – 9

Franciszek Dec – 1

Dawid Sobuś – 3

Oliwia Cisło – 4

Patrycja Matuła – 1

Kacper Pliś – 7

Dominik Pieńczak – 7

Mamy nadzieję, że nowo wybrany Zarząd Samorządu Uczniowskiego będzie owocnie pracował na rzecz społeczności naszej szkoły.

 

 

 

 

 

Regulamin sprawowania dyzurów uczniowskich

REGULAMIN DYŻURÓW UCZNIOWSKICH

w ZESPOLE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA NR 1

w RAKSZAWIE

 

I.     Postanowienia ogólne 

 

1. Dyżur uczniowski jest ważnym elementem procesu wychowawczego, uczy uczniów przestrzegania porządku, zasad kultury i bezpieczeństwa.

 

2. Zadaniem uczniów dyżurujących jest wspomaganie nauczycieli w dyżurowaniu.

 

3. Miejscem dyżurów uczniowskich są korytarze  szkolne na wszystkich 3 piętrach oraz szatnia.

 

4. Dyżury pełnią uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych od poniedziałku do piątku , od chwili przyjścia do szkoły aż do końca lekcji, według planu ustalonego przez Samorząd Uczniowski. Dyżur pełnią wyłącznie uczniowie chętni.

 

5. Dyżurni pełnią swoje obowiązki w wyznaczonych rejonach, niedopuszczalna jest samowolna zmiana dyżurów.

 

6. Każdy dyżurny ma obowiązek noszenia w widocznym miejscu identyfikatora dyżurnego.   

 

7. Dyżur jest nadzorowany przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz nauczyciela dyżurującego.

 

8. Jakość dyżurów pełnionych rzez uczniów ma wpływ na ocenę z zachowania, ponieważ dobre dyżurowanie w danym tygodniu wychowawca może nagrodzić uwagą pozytywną lub usunąć uwagę negatywną. Jeśli ktoś będzie dyżurował niezgodnie z regulaminem, nie otrzyma uwagi pozytywnej ani nie zostanie usunięta jego uwaga negatywna, natomiast otrzyma uwagę negatywną.

 

II.  Prawa ucznia dyżurującego

 

1. Uczeń dyżurujący może zwracać uwagę innemu uczniowi, który zachowuje się niewłaściwie.

 

2. Dyżurny może zwrócić się o pomoc do nauczyciela dyżurującego w sytuacjach wymagających interwencji.

 

3. Uczeń pełniący dyżur może zgłaszać dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły uwagi związane z trudnościami przy pełnieniu dyżuru oraz z wszelkimi niebezpieczeństwami, jakie pojawiają się na terenie szkoły.

 

III. Obowiązki ucznia dyżurującego

 

1. Uczeń dyżurny ma obowiązek punktualnego stawiania się na miejscu dyżuru.

 

2. Dyżurny nie opuszcza miejsca dyżuru bez ważnego powodu, o konieczności opuszczenia miejsca informuje nauczyciela dyżurnego.

 

3. Uczeń dyżurny dba o czystość i porządek w miejscu pełnienia dyżuru, o wszelkich próbach dewastacji sprzętu, urządzeń i wystroju szkoły informuje nauczycieli.

 

4. Dyżurny przestrzega prawa ucznia do swobodnego poruszania się po terenie szkoły i przebywania na nim, za wyjątkiem miejsc, gdzie przebywać mu nie wolno.

 

5. Uczeń dyżurny zgłasza nauczycielowi dyżurującemu o wszelkich problemach, zagrożeniach dla bezpieczeństwa, agresji słownej i fizycznej.

 

6. Dyżurny opiekuje się młodszymi, słabszymi kolegami i koleżankami oraz staje w ich obronie.

 

7. Dyżurny szanuje godność i nietykalność innych uczniów.

Analiza ankiety o potrzebach uczniów

 

 

 

ANALIZA ANKIETY

30 stycznia 2017 r. Samorząd Uczniowski przeprowadził w szkole ankietę, będąca badaniem potrzeb uczniów naszej szkoły.

Czy masz jakieś zainteresowania, pasje, hobby? Opisz je w kilku zdaniach.

Jak łatwo było przewidzieć, najwięcej osób jest zainteresowanych sportem (piłka nożna – 14, pływanie – 5, skoki narciarskie, narty – 2, koszykówka – 2, jazda konna – 2, siatkówka – 6, piłka ręczna – 1, ping-pong – 2, sport – 4, rower – 2, rolki – 1, łyżwy – 1, bieganie – 1 oraz spacery – 1. Popularne były również zajęcia artystyczne (robótki – 1, rysowanie – 8, kolorowanie – 2, plastyka – 3, malowanie – 3, szycie – 1, wyklejanie – 1, gra na flecie – 1, gra na keyboardzie – 1, aktorstwo – 1. Coraz bardziej popularne staja się zainteresowania czysto techniczne i informatyczne, jak motoryzacja – 3, programowanie – 2, robotyka, informatyka – 3, Arduino – 1 czy kosmos – 1. Popularne są również gry komputerowe – 7 osób. 3 osoby lubią zabawę z klockami Lego. W ankiecie reprezentowano również zajęcia domowe, jak gotowanie – 3 osoby, pieczenie – 1, zabawy z psem – 1. Znaleźli się również miłośnicy modelarstwa z patyczków, wędkarstwa, tańca i historii. Zaledwie 3 osoby wyraziły chęć czytania, a 1 pisania. Brak hobby zadeklarowały 2 osoby.

Czy w ciągu ostatnich 2 lat brałeś udział w jakimś projekcie sportowym, kulturalnym społecznym, artystycznym? Chodzi nam o takie wydarzenie, na przebieg którego Ty też miałeś aktywny wpływ. Jeśli tak to kto go organizował?

Najbardziej popularne były rozmaite konkursy i turnieje (turniej sportowy – 5, zawody w piłkę ręczną – 1, konkurs plastyczny – 2, konkurs recytatorski – 1, Master Chef – 1). Dość popularne były również wyjazdy na basen – 3 i na narty – 1. Po jednej osobie wymieniło SKS oraz Jasełka.

Wśród organizatorów wymieniono B. Gwizdak, B. Łopatę, D. Śliż, R. Babiarza, J. Jabłońskiego, A. Skopa.

21 osób nie brało udziału w żadnym projekcie.

Czy bierzesz udział w jakichkolwiek pozalekcyjnych aktywnościach, wydarzeniach, imprezach szkolnych? (Wymień te, w których brałaś/eś udział w tym roku szkolnym .)

Najwięcej osób wymieniło Zabawę Choinkową – 30 osób oraz dyskotekę szkolną – 20 osób. Poza tym jak zwykle najliczniej były reprezentowane dyscypliny sportowe (SKS – 6, wyjazdy na narty – 2, treningi piłki nożnej – 4, zawody w koszykówkę – 1, piłka nożna – 1, piłka ręczna – 3, wyjazdy na basen – 2, siatkówka – 1). Poza tym dość licznie reprezentowano dodatkowe zajęcia z j. angielskiego – 6, infotechnikę – 3, zajęcia dodatkowe w szkole – 5, harcerstwo – 4, zajęcia w GOKiC – 2 oraz zajęcia plastyczne – 2. 4 osoby wspominały o zawodach i konkursach, nie wyszczególniając jednak jakich. Po jednaj osobie wspomniało zieloną szkołę i straż pożarną.

Gdzie spotykasz się ze znajomymi po szkole?

Przede wszystkim w domu własnym (33 osoby) lub kolegi (30 osób). Poza tym pizzeria – 13 osób, plac zabaw i Orlik – 8 osób. Podwórko – 1 osoba. GOKiC – 2 osoba. Pozostałe odpowiedzi dotyczyły raczej miejsc, gdzie uczniowie umawiają się, a potem udają do interesującego ich domu (pomnik Wincentego Witosa, pobliskie sklepy, stadion lub most).

Z czym kojarzy się Tobie Samorząd Uczniowski?

W wypadku 7 osób SU kojarzył się z władzą szkolna. Dla czworga oznacza on rządzenie szkołą. Dwóm z urządzaniem spotkań, imprez, dyskotek. Tyle samo osób wymieniło spotkania. Poza tym mamy liczne, pojedyncze określenia prezentujące bardzo szeroką gamę postaw: rozwiązywanie problemów, polityka, pomoc, rozkazy, rada uczniów, uczenie się, szkoła, zbieranie pieniędzy na Choinkę, spokój, kultura, bezpieczeństwo, odpowiedzialność, zgrana grupa, wypełnianie obowiązków, wyjazdy i samodzielną prace.

Jak oceniasz funkcjonowanie Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole?

22 osoby oceniły, że SU naszej szkoły funkcjonuje bardzo dobrze, a 24, że dobrze. To ogromna większość. Według 9 uczniów SU działa na średnim poziomie, a tylko 1 osoba stwierdziła, że źle.

Jakie są Twoim zdaniem dobre strony działalności Samorządu Uczniowskiego w szkole?

Dla większości tych, którzy odpowiedzieli na to pytanie najistotniejsza była duża ilość imprez, konkursów, dyskotek  oraz ich dobra organizacja (27 osoby). Po dwie osoby wspomniały również wyjazdy oraz przekaz informacji. Pojedyncze głosy wspominały również o zielonej szkole, koleżeństwie, staraniu się, możliwości decydowania o szkole i odpowiedzialności.

Co Twoim zdaniem należałoby zmienić w funkcjonowaniu samorządu uczniowskiego w szkole?

Duża część ankietowanych uznała, że nic nie trzeba zmieniać (21 osób). Trzy osoby proponowały organizowanie większej liczby konkursów sportowych. Pojedynczy uczniowie z kolei wymieniali więcej dyskotek, zajęcia na zewnątrz, większe zaangażowanie (ale nie wiadomo w co). Dwoje uczniów proponowało wymianę ludzi.

Czy uczestniczyłaś/eś w ostatnim wydarzeniu organizowanym przez samorząd uczniowski, czyli kiermaszu bożonarodzeniowym?

TAK odpowiedziało 6 osoby.

NIE odpowiedziały 33 osób.

Brak odpowiedzi – 3

Jak oceniasz ostatnie wydarzenie organizowane przez samorząd uczniowski, czyli kiermasz bożonarodzeniowy?

Bardzo mi się podobało - 6

 

 

Raczej mi się podobało – 4

 

 

Ani mi się podobało, ani nie podobało – 1

 

 

Uzasadnij swoją odpowiedź, co się Tobie podobało/nie podobało w kiermaszu bożonarodzeniowym?

Podkreślano jego dobra organizację (4) i atrakcyjność ozdób (3), a nawet możliwość zakupu czegoś słodkiego.

O jakich imprezach/wydarzeniach organizowanych przez samorząd uczniowski w tym roku szkolnym słyszałeś/słyszałaś?

Jak łatwo przewidzieć, najwięcej ankietowanych słyszało o zabawie choinkowej oraz dyskotece andrzejkowej. 3 osoby wymieniły kiermasz bożonarodzeniowy.

W jaki sposób dowiedziałeś się o tych imprezach?

W większości przypadków informacje przekazał nauczyciel (18) lub koledzy (15). Niewiele osób – tylko 6 – odwiedza stronę internetową szkoły. 4 osoby zadeklarowały plakat, a dwie gazetkę szkolną, a jedna ulotkę.

Które miejsca w szkole i na terenie szkoły lubisz najbardziej i dlaczego?

Jak łatwo było przewidzieć, ogromna większość uczniów zaznaczyła boisko szkolne (38), a pięcioro plac zabaw, a czworo salę gimnastyczną oraz korytarze. Widać dzięki temu, jak ważny jest dla nas ruch, zwłaszcza na świeżym powietrzu. Poza tym pojedyncze osoby wskazywały podziemia, jadalnię, bibliotekę, sale informatyczną i pierwsze piętro.

Które miejsca w szkole budzą w Tobie negatywne emocje, co należałoby w nich zmienić?

W przypadku 2/3 ankietowanych (20 osób) takie miejsca nie istnieją. W przypadku pozostałych najwięcej wzmianek mówiło o potrzebie remontu niektórych pomieszczeń, np. łazienek dziewcząt lub ponownego malowania niektórych sal (sala gimnastyczna, sala historyczna). Jednak osoba proponowała wymianę mebli. Poza tym znów liczne były pojedyncze głosy dotyczące sal do języka polskiego, angielskiego, informatyki, gabinetu dyrektora, podziemi i jadalni (te dwa ostatnie miejsca ze względu na hałas).

 WNIOSKI:

- dla większości ankietowanych szkoła jest przyjemnym miejscem,

- dla nielicznych w dalszym ciągu nie jest atrakcyjna wizualnie od wewnątrz,

- należy rozpropagować wśród uczniów częstsze odwiedzanie strony internetowej szkoły,

- powinno się  rozważyć umieszczanie zdjęć uczniów oprócz artykułów również w galerii.

 

 

 

 

 

Ankieta na temat potrzeb uczniów szkoły

 

BADANIE POTRZEB UCZNIÓW SZKOŁY

PODSTAWOWEJ NR 1 w RAKSZAWIE

 

 

KWESTIONARIUSZ NR 1

 

 

 

 

           

 

Drodzy uczniowie i uczennice! Prosimy Was o wzięcie udziału w badaniu – chcielibyśmy poznać wasze opinie o szkole i dowiedzieć się, jak spędzacie czas wolny. To nie jest test sprawdzający Waszą wiedzę. Zależy nam, żeby poznać Wasze zdanie. Ankieta jest anonimowa.

 

P1. Czy masz jakieś zainteresowania, pasje, hobby? Opisz je w kilku zdaniach.

………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………

P2. Czy w ciągu ostatnich 2 lat brałeś udział w jakimś projekcie sportowym, kulturalnym społecznym, artystycznym? Chodzi nam o takie wydarzenie, na przebieg którego Ty też miałeś aktywny wpływ.

Jeśli tak to kto go organizował?

………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………

 

P2. Czy bierzesz udział w jakichkolwiek pozalekcyjnych aktywnościach, wydarzeniach, imprezach szkolnych? (Wymień te, w których brałaś/eś udział w tym roku szkolnym .)

………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………

 

 

 

P3. Gdzie spotykasz się ze znajomymi po szkole? (Wymień wszystkie miejsca.)

………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………

 

 

P4. Z czym kojarzy się Tobie samorząd uczniowski?

………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………

P4. Jak oceniasz funkcjonowanie samorządu uczniowskiego w naszej szkole?

 

Bardzo dobrze……………………1

Dobrze…………………………….2

Średnio……………………………3

Źle…………………………….…..4

Bardzo źle…………………………5

P5. Jakie są Twoim zdaniem dobre strony działalności samorządu uczniowskiego  szkole?

………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………

P6. Co Twoim zdaniem należałoby zmienić w funkcjonowaniu samorządu uczniowskiego w szkole?

………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………

P7. Czy uczestniczyłaś/eś w ostatnim wydarzeniu organizowanym przez samorząd uczniowski, czyli

kiermaszu bożonarodzeniowym?

 

TAK – przejdź do pytania 8

NIE – przejdź do pytania 10

P7. Jak oceniasz ostatnie wydarzenie organizowane przez samorząd uczniowski, czyli kiermasz bożonarodzeniowy?

Bardzo mi się podobało……………………….

1

 

Raczej mi się podobało……. …………….......

2

 

Ani mi się podobało, ani nie podobało …...…..

3

 

Raczej mi się nie podobało  …………….........

4

 

Bardzo mi się nie podobało ……………..........

5

 

 

 

P8. Uzasadnij swoją odpowiedź na P7 – co się Tobie podobało/nie podobało w kiermaszu bożonarodzeniowym??

………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………

 

P8. O jakich imprezach/wydarzeniach organizowanych przez samorząd uczniowski w tym roku szkolnym słyszałeś/słyszałaś?

………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………

 

P9. W jaki sposób dowiedziałeś się o tych imprezach? (można zakreślić kilka odpowiedzi)

Ze strony szkoły   ………….…………………

1

Z gazetki szkolnej…….………………………

2

Z plakatu ……………………………………...

3

Z ulotki ……………………………………….

4

Z tablicy ogłoszeń ……………………………

5

Od nauczyciela/lki………… ………………...

6

Od kolegów / koleżanek ……………………...

7

W inny sposób. Napisz w jaki ………………..

……………………………….

 

P10. Które miejsca w szkole i na terenie szkoły lubisz najbardziej i dlaczego?

………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………

 

P11. Które miejsca w szkole budzą w Tobie negatywne emocje, co należałoby w nich zmienić?

………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………

 

Podaj nam, prosimy, kilka najważniejszych informacji o sobie.

M1. Płeć

Dziewczyna …………..………………………

1

Chłopak ……....………………………………

2

 

M2. Do której klasy chodzisz?

 

 

 

Bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety.

 

Ankieta o dyżurach uczniowskich

12 stycznia 2017 r. w naszej szkole Samorząd Uczniowski zorganizował ankietę skierowaną do uczniów klas IV – VI. Miała ona na celu uzyskanie opinii dzieci co do potencjalnego przywrócenia w naszej szkole dyżurów uczniowskich na przerwach.

DYZURY SZKOLNE – ANKIETA

Czy chcesz, aby w szkole znów działały dyżury uczniowskie podczas przerw? (zakreśl w kółko jedną odpowiedź)

TAK                                       NIE

Jeśli zaznaczyłeś NIE, nie pisz nic więcej.

Jeśli zaznaczyłeś TAK, kontynuuj wypełnianie ankiety.

Napisz, gdzie twoim zdaniem powinni znajdować się dyżurni (wymień 3 miejsca! masz do wyboru: wejście do szkoły, parter, piętro, podziemia, szatnie).

………………………………………………………………………………………………….

Po ile osób powinno twoim zdaniem pilnować każdego z tych miejsc?

 ………………………………………..

Kto, twoim zdaniem, powinien dyżurować? Zakreśl jedną odpowiedź.

 • Każdy uczeń z klas 4-6
 • Wyłącznie chętni uczniowie z klas 4-6.
 • Uczniowie z klas 4-6, którzy chcą otrzymać uwagę pozytywną lub poprawić swoje zachowanie.

 

W ankiecie wzięło udział 64 uczniów.

23 z nich było przeciwnych przywróceniu dyżurów.

41 osób było na TAK.

Jeśli chodzi o miejsca dyżurów, głosy rozłożyły się następująco:

- drzwi wejściowe – 10 głosów,

- parter – 29 głosów,

- piętro – 26 głosów,

- podziemia – 26 głosów,

- szatnie – 28 głosów.

Większość głosujących na TAK (25 osób z 41) uznała, że najlepiej sprawdzi się 2 dyżurnych w każdym z tych miejsc.

Pozostali uważali, że lepiej sprawi się 1 dyżurny (6 osób), 2-3 dyżurnych (tyle samo głosujących), 3 dyżurnych (3 osoby), 1-2 lub 4 (po 1 osobie).

Jeśli chodzi o to, kto powinien dyżurować, wyniki były następujące:

- 10 osób uważało, że powinni dyżurować wszyscy uczniowie z klas IV – VI,

- 18 osób uznało, że dyżurować powinni tylko chętni uczniowie z klas IV – VI,

- 13 uczniów uważało, że dyżurować powinny osoby, które chcą otrzymać uwagę pozytywną lub poprawić swoje zachowanie.

Wyniki ankiety zostaną jeszcze przeanalizowane przez Samorząd Uczniowski, Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców. Decyzja co do wznowienia dyżurów zostanie podjęta na początku drugiego półrocza roku szkolnego 2016/2017.